Undervisningsbygg Oslo KF skal bygge ny flerbrukshall i tilknytning til Årvoll skole, Gnr./ Bnr. 87/ 34.   
 
Det skal i denne forbindelse opparbeides en snusirkel og parkeringsplasser i østre enden av Bård Skolemesters vei. Veianlegget vil grense til Deres eiendom med Gnr./ Bnr. 87/12.  
 
Veianlegget skal oppgraderes med snuhammer/rundkjøring, fortau, 31 parkeringsplasser og 8 avsettingsplasser mot skolen. For å oppnå en hensiktsmessig og trygg parkeringssituasjon,  vil trafikken være enveiskjørt inn og ut av rundkjøringen. Det vil bli etablert en god del trær i forbindelse med parkeringsplassene, slik at anlegget vil framstå som en trivelig og grønn lund.  
 
Vi planlegger asfaltering foran innkjøring til de østliggende garasjene i Deres borettslag. Dette for å sørge for en hensiktsmessig og god overgang mellom nytt veianlegg og eksisterende innkjøring til garasjer. 
 
Se vedlagte utomhusplan med veianlegg inntegnet HER (pdf)